Team Splatoon 2 Red

Suki

Suki

Aniki

Aniki

Trøndd

Trøndd

Zayt

Zayt